Narap 2019

Investeringen

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Netto Investering

Productgroep
Investeringen

VJN 2019
Jaarschijf 2019

Mutatie B2020
Jaarschijf 2019

Saldo in
B2020
Jaarschijf 2019

Mutatie Narap
Jaarschijf 2019

Saldo Narap 2019
Jaarschijf 2019

ICT

342

342

260

602

Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg

342

342

260

602

Onderwijs - IHP

20.099

461

20.560

1.000

21.560

Onderwijs - Overig

6.263

-3.635

2.628

2.628

Sport - Routekaart buitensport

785

-345

440

440

Sport - Sporthallen

167

167

167

Sport - Sportvelden

853

-527

326

326

Sport - Zwembaden

1.062

-945

117

117

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

29.229

-4.991

24.238

1.000

25.238

Vastgoed

0

0

650

650

Totaal 04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

650

650

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

1.635

-547

1.088

1.088

Handhaving

91

91

91

Parkeren

500

-500

0

0

Civiel

2.247

2.247

2.247

Civiel Wilhelminasluis

70

70

70

Civiel Zaanbrug

50

50

50

Groen en Speelplaatsen

4.141

-301

3.840

990

4.830

Natuur en milieu

200

200

200

VRI/OV

1.791

1.791

1.791

Waterhuishouding

231

317

548

210

758

Wegen en Verkeer

14.370

-810

13.560

-1.200

12.360

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

758

-450

308

308

Natuur en milieu

327

327

327

Riolen

9.101

9.101

9.101

Nauerna

518

518

518

Vastgoed

4.351

-1.450

2.901

2.901

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

40.381

-3.741

36.640

0

36.640

Facilitair

1.193

1.193

1.193

ICT

2.023

265

2.288

2.288

Vastgoed

275

46

321

321

Totaal 07 Bestuur en financiën

3.491

311

3.802

0

3.802

Totaal vervangingsinvesteringen

73.443

-8.421

65.022

1.910

66.932

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwijs - IHP

2.053

-253

1.800

1.800

Sport - Sportparken

4.199

-3.738

461

461

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

6.252

-3.991

2.261

0

2.261

Civiel

154

-154

0

0

Verkeer en vervoer

891

891

891

Wegen en Verkeer

1.660

1.660

1.660

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

2.705

-154

2.551

0

2.551

Totaal Uitbreidingsinvesteringen

8.957

-4.145

4.812

0

4.812

Totaal investeringen

82.400

-12.566

69.834

1.910

71.744

Toelichting mutaties Narap

ICT mobiele telefonie sociale wijkteams € 0,26 mln. (investering) Uitgangspunt bij de start van de wijkteams was dat de wijkteams zelf telefoons aanschaffen en beheren. Vanwege privacy en efficiency blijkt het beter om dit vanuit de gemeente organiseren. Kapitaallasten (€ 0,087 mln.)  worden in rekening gebracht bij de wijkteams, derhalve saldo neutraal.

Onderwijs IHP € 1,00 mln. Bij  de nieuwbouw van de school op het Roggeplein  is sprake van een herfasering (budgetverschuiving van 2020 naar 2019), die bij  de actualisatie 19.2 van het IHP niet voorzien was. Per saldo geen financieel effect.

Aankoop onroerend goed € 0,65 mln. (investering). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan raadsbesluit 2018/34147. De kapitaallasten worden gedekt binnen het programma ruimtelijke gebiedsontwikkeling.

Verbeteren veiligheid brugbediening € 0,24 mln. (investering). De extra maatregelen zijn in de raadsvergadering van 26 september besloten en betreffen het verbeteren van de camerabeelden en het plaatsen van attentieknoppen. Dekking vindt plaats binnen het plafond civiele kunstwerken.

Binnen het programma Beheer openbare ruimte zijn er drie verschuivingen. Per saldo blijven de uitgaven binnen het programma.

Productgroep
Programma

Toelichting op afwijkingen tussen VJN 2019 en Begroting 2020 (Jaarschijf 2019) > € 100.000

Onderwijs - IHP

In de actualisatie  IHP 19.2 is een aantal projecten verschoven in de tijd vanwege langere termijnen van procedures (€ -0,896 mln.)  Daarentegen versnelt de Hoeksteen ten opzichte van de fasering in actualisatie 19.1 (€1,244mln) en is de Behouden Haven (€ 0,115 mln) toegevoegd aan het IHP. Met de planontwikkelingen in het centrum van Zaandam is het aantal bewoners in dit gebied gegroeid. In samenhang hiermee is ook de behoefte aan onderwijsruimte toegenomen.

Onderwijs - Overig

Het integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs en het bestedingsplan voor duurzaamheid zit in de planningsfase, hierdoor wordt het budget doorgeschoven naar 2020 (-€ 0,51 mln.).
Het budget voor primair en voortgezet onderwijs voor MAAK is aangewend voor de dekking van de Behouden Haven (en daardoor geherfaseerd naar 2020 en verder -€ 1,25 mln.) . De besluitvorming over het Integraal Kind Centrum (IKC) gelden vindt eind 2019 plaats. De aanwending van het budget wordt in 2020 verwerkt (-€ 1,87 mln.).

Sport - Routekaart buitensport

De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 0,35 mln.).

Sport - Sportvelden

De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 0,26 mln.). Het veld van SVA hoeft gezien de technische staat  in  2020 vervangen te worden (-€ 0,27 mln.).

Sport - Zwembaden

De aanbestedingsprocedure van zwembad de Slag duurt langer dan verwacht. Daardoor is herfasering noodzakelijk van 2019 naar 2020 (-€ 0,95 mln.).

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

De verduurzaming van het wagenpark wordt uitgesteld. Dit wordt gedaan omdat de huidige ontwikkelingen in de markt nog niet zo ver zijn (-€ 0,55 mln.). Anders leidt dit mogelijk tot kapitaalvernietiging.

Parkeren

De huidige staat van de parkeerautomaten is voldoende, zodat deze niet in 2019 vervangen worden. Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2020 (-€ 0,50 mln.).

Groen en Speelplaatsen

Het onderdeel beschoeiingen was ten onrechte twee maal in mindering gebracht op het investeringsplafond groen en speelplaatsen. Bij de begroting 2019 is dit gecorrigeerd (€ 0,45 mln.). De overschrijding op de jaarschijf 2018 is alsnog in mindering gebracht op de jaarschijf 2019 (-€ 0,75 mln.).

Waterhuishouding

Bij de begroting 2019 is het onderdeel beschoeiingen toegevoegd aan het investeringsplafond waterhuishouding (€ 0,44 mln.). De overschrijding op de jaarschijf 2018 is in mindering gebracht op de jaarschijf 2019 (-€ 0,12 mln.).

Wegen en Verkeer

Door capaciteitsgebrek is de uitvoering van het Groen- en waterplan vertraagd. De verwachting is dat dit begin 2020 is opgelost. De investeringen voor het Groen- en waterplan zijn doorgeschoven (-€ 0,81 mln.).

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

De aanbestedingsprocedure van de nieuwe marifooninstallatie duurt langer dan verwacht. De verwachting is dat deze procedure begin 2020 is afgerond. (-€ 0,25 mln.).
Eén bedrijfsmiddel wordt in 2019 verkocht en niet meer vervangen, omdat het nauwelijks gebruikt wordt (-€ 0,05 mln.). Een ander bedrijfsmiddel is ten onrechte afgeraamd (-€ 0,15 mln.). Dit bedrijfsmiddel wordt verkocht en vervangen.

Vastgoed

Voordat we starten met de verduurzaming moest eerst het plan van aanpak opgesteld worden en vervolgens de bouwkundige onderzoeken afgerond worden. Hierdoor is er vertraging opgelopen ten opzichte van de planning. Het resterende investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2020 (-€1,45 mln.).

05 Beheer openbare ruimte

ICT

De ICT investeringen stijgen met € 0,26 mln. Dit heeft de volgende oorzaken:
- Servers: voor informatieveiligheid worden servers vervangen (€ 0,03 mln.);
- Printers: een aantal plotters moet vervangen worden (€ 0,04 mln.);
- Netwerken: er zijn extra netwerkkosten (€ 0,03 mln.);
- Storage (opslag): de investering in een nieuwe Unix-storage is met één jaar vervroegd. Het is voordeliger om een nieuwe investering (inclusief onderhoudscontract) te doen (€ 0,07 mln.);
- Werkplekken: de behoefte aan mobiele apparatuur is dit jaar groter dan was voorzien (€ 0,06 mln.);
- Audiovisuele middelen: het was niet voorzien dat de audiovisuele apparatuur in de fractiekamers aan vervanging toe was (€ 0,03 mln.).

07 Bestuur en financiën

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwijs - IHP

Bij IKC Inverdan is sprake van een vertraging van 6 maanden ten opzichte van de planning actualisatie IHP 19.1. Deze vertraging is het gevolg van de discussie over de kind voorzieningen (besluitvorming vindt plaats eind 2019) (€ -0,25 mln.).

Sport - Sportparken

De Raad van State heeft negatief besloten over het bestemmingsplan van de locatie van Sportpark de Kraaien (Aanpassing bestemmingsplan in verband met Programma Aanpak Stikstof (PAS)). Vanwege de opgelopen vertraging wordt de (deel)investering in het Sportpark verschoven van 2019 naar 2020 (-€ 3,74 mln.).

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Civiel

Een geschil tussen de Provincie en de aannemer heeft tot een vertraging geleid (-€ 0,15 mln.). De vervanging van de bruggen en de Wilhelminasluis is recentelijk weer opgestart.

05 Beheer openbare ruimte

ga terug