Narap 2019

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds  meicirculaire 2019

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2019 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de Raadsinformatiebrief 2019/14278. Aanvullend op de informatie uit de raadsinformatiebrief heeft het Rijk nog een correctie doorgevoerd op de meicirculaire. Het effect voor Zaanstad betreft een saldoneutrale bijstelling op de mutatie in de integratie-uitkering Participatie WSW (€ 0,07 mln. minder lasten en baten structureel).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

345

0

345

02

Werk, inkomen en economie

335

0

335

03

Maatschappelijke ontwikkeling

257

0

257

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

110

0

110

07

Bestuur en financiën

-46

-1.657

-1.703

98

Kostenverdeling

23

0

23

Subtotaal journaal

1.023

-1.657

-634

Eindheffing werkgeversbijdrage ziektekosten

In de nieuwe cao, die loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021, is afgesproken dat alle medewerkers een tegemoetkoming krijgen in de ziektekostenverzekering. Wij verwachten dat daardoor een extra belastingclaim ontstaat van € 0,12 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

120

0

120

Subtotaal journaal

120

0

120

Financieel effect CAO salarisbegroting

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.Door middel van deze begrotingswijziging wordt het financieel effect van de vastgestelde CAO doorgevoerd in de salarisbegroting (-€ 0,55 mln.). Het betreft een cao stijging van 3,25% en een eenmalige uitkering van € 750 bruto per 1 oktober. Het financieel effect betreft het verschil ten opzichte van hetgeen is verwerkt in de begroting 2019 (3,5%).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

-555

0

-555

Subtotaal journaal

-555

0

-555

Treasury

De rentebaten op verstrekte leningen zijn lager dan verwacht als gevolg van vervroegde of niet begroteaflossingen (nadeel € 0,24 mln.). Daarnaast kan er wegens een lager dan begrote boekwaarde van de grondexploitaties minder rente worden toegerekend (tegen 2,3% rekenrente). Dit leidt tot een nadeel van € 0,30 mln.binnen de treasuryfunctie. Als laatste kende 2019, ondanks de dalende rente, nog te scherp begrote rentelasten: door de dalende rente zijn leningen met langere looptijden aangetrokken waardoor de rente wat hoger uitviel dan oorspronkelijk geraamd (nadeel € 0,30 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

980

-140

840

Subtotaal journaal

980

-140

840

Gemeentefonds septembercirculaire

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2019 verwerkt (€ 1,63 mln.). De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief (2019/23526).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

339

0

339

02

Werk, inkomen en economie

179

0

179

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

1

0

1

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

20

0

20

07

Bestuur en financiën

0

1.092

1.092

Subtotaal journaal

539

1.092

1.631

Eigen risico WW en ziektewet

Zaanstad is eigen risicodrager voor de werkloosheidswet en de ziektewet, ook wanneer medewerkers ziek uit dienst gaan. Als gevolg van lagere kosten is het budget afgelopen jaren verlaagd. In 2019 doet zich een stijging voor (€ 0,15 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

146

0

146

Subtotaal journaal

146

0

146

Subtotaal Autonome ontwikkelingen

2.253

-704

1.549

Beleidsbijstellingen

Bijstelling loonindexatie 2019

Bij de begroting 2019-2022 is bij een aantal afdelingen een te lage loonindexatie toegepast als gevolg van nagekomen mutaties na het doorvoeren van de loonindexatie. Dat wordt door middel van deze begrotingswijziging gecorrigeerd ( € 0,03 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

32

0

32

NVT

NVT

0

0

0

Subtotaal journaal

32

0

32

Veranderingsopgave inburgering

De inburgering van nieuwkomers verandert vanaf 2020. In de nieuwe wet staat inburgering van alle inburgeringsplichtigen ten dienste van het zo snel mogelijk integreren en participeren, het liefst via betaald werk. Ten behoeve van de implementatie van deze werkwijze in de periode 2019-2021 is een landelijk netwerk van regio-coördinatoren opgezet, ondersteund door een projectbureau vanuit Divosa. Voor de gemeente Zaanstad betekent dit een tijdelijke uitbreiding van de ambtelijke formatie met een regio coördinator (€ 0,04 mln). De kosten worden gedekt door een bijdrage van Divosa (-€ 0,04 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

44

-44

0

Subtotaal journaal

44

-44

0

Netwerkontwikkelaar House of Skills

In 2019 is bij de gemeente Zaanstad een netwerkontwikkelaar aangesteld voor het House of Skills van de Metropool Regio Amsterdam. Dit betreft een aanpassing die in de Voorjaarsnota is opgenomen (€ 0,02 mln). De kosten worden gedekt door een bijdrage van de Metropoolregio (€ 0,01 mln) en een onttrekking aan de reserve Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstad/Waterland (€ 0,01 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

0

-10

-10

98

Kostenverdeling

19

-10

10

Subtotaal journaal

19

-19

0

Besteding reserve MRA Z/W 2019

De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio, met de aanbeveling deze te oormerken voor regionale activiteiten. De acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland (ZW) willen gezamenlijk uitvoering geven aan de acties die genoemd staan in de Visie en Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. In totaal is € 1,7 mln. beschikbaar voor regionale activiteiten met thema’s als wonen, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, duurzaamheid economie en bereikbaarheid. Zaanstad heeft haar ontvangen deel (€ 0,8 mln.) gestort in een fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW.Zaanstad draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de betaling voor de projecten zoals opgenomen in de projectbegroting en factureert de kosten hiervan naar de overige Zaanstreek-Waterland gemeenten naar rato van het inwoneraantal. Voor 2019 wordt conform de projectbegroting verwacht € 0,31 mln. uit te geven. Het deel hiervan dat voor rekening komt van gemeente Zaanstad (46,2%) wordt gefinancierd uit het fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW. Het restant wordt verrekend met de regio.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

305

-305

0

Subtotaal journaal

305

-305

0

Hogere baten verstrekte vergunningen

De gemeente Zaanstad verricht voor een aantal omliggende gemeenten diensten op het gebied van woonruimtezaken. Hier vloeien extra baten uit voort (€0,09 mln.). Om deze diensten te kunnen verrichten is extra flexibel inzetbare capaciteit nodig (€ 0,07 mln.). Tevens vallen de lasten op planschade en woonruimtezaken lager uit dan eerder geraamd (€ 0,08 mln.)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

-30

-30

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-20

-60

-80

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-60

0

-60

98

Kostenverdeling

70

0

70

Subtotaal journaal

-10

-90

-100

Lagere baten toeristenbelasting

De toename van het aantal verblijfslocaties is positiever geraamd dan de werkelijkheid nu laat zien. De oplevering van een groter hotel blijft voorlopig uit, daarnaast is er een aantal kleinere verblijfslocaties later geopend dan geraamd. Dit zorgt voor een vermindering van de baten van € 0,8 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

0

800

800

Subtotaal journaal

0

800

800

Actualisatie stadhuis/parkeren

De ramingen van de opbrengsten parkeerterrein en verhuur stadhuis zijn geactualiseerd. Voor het stadhuis worden minder verhuurinkomsten verwacht (€ 0,06 mln.). Door effectiever gebruik van het parkeerterrein bij het stadhuis worden meer inkomsten verwacht (€ -0,06 mln.).De ontvangen baten uit de afkoop van de verplichting tot aanleg van parkeervoorzieningen worden gedoteerd aan de voorziening Parkeerfonds (€ 0,05 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

50

-106

-56

07

Bestuur en financiën

0

56

56

Subtotaal journaal

50

-50

0

Structurele opschoning budgetten najaarsrapportageproces 2019

Bij het opstellen van de najaarsrapportage 2019 is geconstateerd dat door wijzigingen in de afgelopen jaren budgetten ten onrechte negatief zijn geworden dan wel dat onbenutte stelposten vrijvallen (€ 0,01 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

07

Bestuur en financiën

54

-41

14

98

Kostenverdeling

-22

0

-22

NVT

NVT

0

1

1

Subtotaal journaal

32

-40

-7

Ontwikkeling Participatiebudget

De kosten van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zijn lager als gevolg van een versnelde uitstroom van de doelgroep. De WSW kent geen nieuwe instroom (-€ 0,208 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-208

0

-208

Subtotaal journaal

-208

0

-208

Korting AU landelijke vreemdelingen voorzieningen

In de meicirculaire 2019 is een verlaging van de algemene uitkering opgenomen ten behoeve van de landelijke vreemdelingenvoorziening (de opvolger van de bed-bad-brood regeling). De vorming van de landelijke vreemdelingen voorzieningen leidt echter niet tot lagere kosten voor de gemeente Zaanstad, omdat Zaanstad geen BBB-voorziening heeft.De verlaging wordt ten laste van de reserve nieuwkomers gebracht (€ 0,06 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

64

-64

0

Subtotaal journaal

64

-64

0

Overhevelen budget tijdelijke huisvesting

In de Voorjaarsnota 2019 heeft het college de uitvoering van motie 52 Tijdelijke huisvesting uit de begrotingsraad van 13 november 2018 overgenomen. Hiervoor is een budget in 2019 van € 0,22 mln. in de Voorjaarsnota opgenomen. De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd in 2019 en lopen door in 2020. Daarom wordt voorgesteld het resterende bedrag (€ 0,19 mln.) te reserveren, teneinde de kosten in 2020 hieruit te kunnen dekken.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Uitwerking kaderbrief 2019 ruimtelijke ontwikkeling naar capaciteit

In de kaderbrief 2019 is 10,5 fte beschikbaar gesteld voor bereikbaarheid, cultuur, toerisme/monumenten en economie.Deze stelpost wordt hierbij omgezet in de juiste formatie. Op de functie met betrekking tot economie (Programma Werk, inkomen en economie) wordt tijdelijk ingehuurd

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

81

0

81

98

Kostenverdeling

-81

0

-81

Subtotaal journaal

0

0

0

Groeien naar regierol inburgeringsproces

In de meicirculaire 2019 is budget beschikbaar gesteld voor het inburgeringsproces en het groeien naar de regierol die vanaf 2021 naar de gemeente komt. De uitvoering vindt plaats in 2020. Het budget wordt daarom gestort in de reserve nieuwkomers (€ 0,180 mln), waardoor dit budgetneutraal verloopt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Lagere baten dwangsommen

De baten dwangsommen zijn lager dan geraamd (€ 0,10 mln.). De verklaring is dat uit ingezette handhavingstrajecten minder dwangsommen zijn opgelegd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

100

100

Subtotaal journaal

0

100

100

Invullen Taakstelling Veiligheid Vergunningen en Handhaving

Bij de Voorjaarsnota 2019 is een taakstelling opgenomen (Zoekrichting C Veilig stad, 1. Bovenwettelijke taken handhaving) ( € 0,08 mln.). Dit wordt ingevuld door een voordeel op de salarislasten dankzij het later opvullen van vacatures.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Eigen risico dragerschap WGA

De gemeente Zaanstad is sinds 1 juli 2017 eigen risicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) In de begroting 2019 zijn de lasten verbonden aan het eigen risicodragen onvoldoende geraamd € 0,05 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

50

0

50

Subtotaal journaal

50

0

50

Beleidsontwikkelingen BUIG

De daling van het uitkeringenbestand die in 2018 is gezet, zet zich voort in 2019 als gevolg van hogere uitstroom en lage instroom. Per saldo wordt een voordeel in de totale uitkeringslast verwacht (-€ 2.20 mln.).De uitgaven aan bijstand aan ondernemers zijn groter als gevolg van een grotere instroom (€ 0,30 mln.). Deze kosten worden gedekt door een hogere rijksbijdrage (-€ 0,30 mln.).Als gevolg van een verbeterde sturing zijn de kosten van invordering en advies gedaald (-€ 0,07 mln.). Daarnaast is de omvang van de voorziening voor oninbare vorderingen opnieuw beoordeeld. Dit leidt tot een dotatie aan de voorziening (€ 0,45 mln.).Van het Rijk wordt een hogere BUIG-uitkering ontvangen dan begroot als gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2018, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling (-€ 0,44 mln.). Door een groei van de hoeveelheid vorderingen zijn de inkomsten uit terugvordering van inkomensverstrekking  groter dan begroot ( -€ 0,40 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-1.519

-1.140

-2.659

Subtotaal journaal

-1.519

-1.140

-2.659

Verkiezingen 2019

In het jaar 2019 zijn er een drietal verkiezingen geweest: Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement.Deze verkiezingen resulteren in een extra last van (€ 0,18 mln.). In de begroting waren de lasten voor één verkiezing opgenomen. Daarnaast heeft Zaanstad op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken deelgenomen aan het experiment centrale stemopneming. De kosten waren hoger dan de verstrekte subsidie (€ 0,02 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

194

0

194

Subtotaal journaal

194

0

194

Ontwikkelingen armoedebeleid

Wij verwachten lagere kosten als gevolg van minder gebruik van bijzondere bijstand (-€ 0,35 mln.). Dit betekent ook dat inkomsten uit terugvordering bijzondere bijstand  lager zijn (€ 0,25 mln.). Daarnaast stelt het Rijk tussen 2018-2020 jaarlijks een bijdrage (€ 0,22 mln. in 2019) ter beschikking voor de bestrijding van schulden en armoede. Omdat de uitvoering van de maatregelen doorloopt in 2020 wordt de resterende rijksbijdrage 2019 gestort in de reserve Schulden en Armoede (€ 0,18 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-350

250

-100

Subtotaal journaal

-350

250

-100

Actualisatie Investeringsfonds

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn bij de begroting 2020 geactualiseerd. De ramingen 2019 worden middels deze najaarsrapportage bijgesteld. In paragraaf 5.1 van de begroting 2020 zijn de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.De dekking door de reserve afschrijvingslasten is ook bijgesteld op basis van de huidige fasering over de jaren.Inzake de noodzakelijke voorbereidingskosten van de bereikbaarheidsdeal is in 2019 € 0,1 mln. nodig. In de begroting 2020 is een bedrag van € 0,3 mln. hiervoor opgenomen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-150

0

-150

03

Maatschappelijke ontwikkeling

350

0

350

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-3.807

0

-3.807

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

100

0

100

07

Bestuur en financiën

-2.067

5.574

3.507

Subtotaal journaal

-5.574

5.574

0

Proceskosten Nauerna

Op 20 juli 2017 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan Omgeving Nauerna vastgesteld. Er zijn onvoorziene tegenvallers die zorgen voor een (onvermijdelijke) scopewijziging en extra kosten. Op 15 augustus 2018 heeft de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan Omgeving Nauerna gedeeltelijk vernietigd. Kern van de vernietiging is dat niet voldoende is aangetoond dat recreatie in het toekomstige, op de voormalige stort aan te leggen, Park Nauerna op een veilige manier mogelijk is. Hierdoor moet het bestemmingsplan vóór 24 april 2020 deels worden gerepareerd en moet voor die tijd worden aangetoond dat recreatie op een veilige manier mogelijk is. Deze opgelegde termijn maakt dat de werkzaamheden niet uit te stellen zijn. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan met de noodzakelijke expertise van externe bureaus zijn voor 2019 € 0,19 mln. Voor 2020 is in de begroting 2020-2023 een gelijk bedrag opgenomen i.c.m. een bedrag van € 0,07 mln. voor de herstelwerkzaamheden aan kades Nauernase Venen ( begr.wijz. 39283).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

195

0

195

Subtotaal journaal

195

0

195

Maatregelen Regionaal Werkbedrijf

Het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf heeft een reeks maatregelen toegezegd en vastgesteld voor 2019 (€ 0,210 mln). De kosten worden gedekt door de reserve Regionaal Werkbedrijf (-€0,210 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

210

-210

0

Subtotaal journaal

210

-210

0

Extra toezicht bruggen

Het rapport “Veiligheid van op afstand bediende bruggen’’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is op 4 september 2019 gepubliceerd. Als maatregel is extra personeel ter ondersteuning van het bedienproces van de bruggen ingehuurd (€ 0,25 mln). Het personeel blijft op de bruggen aanwezig tot het moment dat de werkzaamheden, die de structurele veiligheid van de bruggen moeten verbeteren, zijn afgerond (uitgangspunt november 2019).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

250

0

250

Subtotaal journaal

250

0

250

Leerlingenvervoer

De uitgaven aan leerlingenvervoer zijn om een aantal redenen gestegen. Er is een algehele stijging van 25% van het aantal leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast speelt het extra informeren van ouders over de mogelijkheden van leerlingenvervoer een rol. Ten slotte is de prijsindex van leerlingenvervoer hoger dan de gemeentelijke prijsindex en is het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

280

0

280

Subtotaal journaal

280

0

280

Faillissementuitkering St. Welsaen

Het faillissement van St. Welsaen is afgewikkeld en we hebben een bedrag ontvangen van € 0,85 mln. Na verrekening van een openstaand bedrag van (€ 0,17 mln.), resulteert het faillissement in een voordelig effect van (€ 0,68 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

-680

-680

Subtotaal journaal

0

-680

-680

Slim investeren maatschappelijk domein

Het budget Slim investeren is gericht op de opgaven binnen de 3D’s met focus op maatschappelijk rendement, waarbij het grootste gedeelte van de middelen naar Jeugd en Wmo gerelateerde investeringen gaat. Hierdoor kan versterkt in worden gezet op de transformatie en wordt voorkomen dat beperkingen in het systeem de vernieuwing stagneren.De actuele prognose van de besteding van dit budget laat een onderbesting zien van circa € 0,5 mln. Enerzijds is het tekort aan personele capaciteit de oorzaak van een langzamer investeringspatroon. Anderzijds zijn er initiatieven gestart in 2019 waarvan de uitgaven ook in 2020 zullen plaatsvinden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-500

0

-500

Subtotaal journaal

-500

0

-500

Bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Kerngroep Integrale samenwerking

Vanuit het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) is besloten om een Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland Bureau (RIEC-bureau) en een Kerngroep Integrale samenwerking op te zetten. Alle deelnemende gemeentes leveren hier een financiële bijdrage aan (€ 0,09 mln.).Het opzetten van het RIEC bureau zorgt er voor dat het bureau nu en in de toekomst:- Alle ingebrachte signalen van georganiseerde criminaliteit  kan blijven oppakken;- De vraag naar fenomeen- en diepteanalyses als gevolg van de ondermijningsbeelden naar verwachting aan kan;- De rol als expertisecentrum kan blijven vervullen;- Gemeenten kan helpen bij het weerbaarder maken van de eigen organisatie en de lokalesamenleving;- Kan bijdragen aan het voorbereiden van regionale plannen teneinde aanspraak te maken oprijksmiddelen (waaronder het aangekondigde ondermijningsfonds).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

85

0

85

Subtotaal journaal

85

0

85

Jeugd tweedelijns zorg

Het onderdeel ‘niet-ingekochte aanbod van jeugdhulp’, dit zijn buitenregionale aanbieders en individuele betaalovereenkomsten, wordt -/- € 0,80 mln. lager geprognosticeerd. Er wordt sinds eind vorig jaar flink op gestuurd om dit te laten dalen, aangezien in beginsel alle hulpvormen door de gecontracteerde aanbieders worden geleverd, al dan niet via hoofd- onderaannemerschap.De bovenregionale hulp (hoogspecialistisch) wordt € 0,25 mln. hoger geraamd. Deze kosten fluctueren elk jaar sterk. Op basis van de reeds gefactureerde zorg en de lopende verplichtingen is er sprake van een stijging ten opzichte van de voorjaarsnota. De verwachte kosten liggen in lijn met de kosten 2018.Bij de lichtere (B-segment) en zwaardere (C-segment) inzet van de jeugdhulp is sprake van een verlaging van € -/- 0,10 mln. ten opzichte van de voorjaarsnota. Deze verlaging ontstaat door een verschuiving van het C- naar het B-segment, hetgeen komt door een betere inschatting van verwijzers en aanbieders met betrekking tot de in te zetten hulp. Daarnaast vallen naar verwachting de lasten van de overige posten, waaronder het persoonsgebonden budget (PGB) € 0,05 mln. hoger uit.De totale taakstelling voor jeugd bedroeg € 1,25 mln. Hiervan wordt naar verwachting € 0,6 mln. gerealiseerd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Reserve Regionaal Transformatieplan Jeugd

Vanuit het Rijk ontvangt de regio Zaanstreek-Waterland in de jaren 2018, 2019 en 2020 € 0,697 mln per jaar voor de uitvoering van het regionale transformatieplan jeugd. Voor een aantal bovenregionale projecten werkt de regio ZaWa samen met regio Amsterdam Amstelland.Het bedrag voor het eerste jaar is pas eind 2018 ontvangen, waardoor er in dat jaar geen bestedingen hebben kunnen plaatsvinden. Dit budget is daarom volledig doorgeschoven naar 2019. In 2019 zijn er projectplannen geschreven en afspraken gemaakt met betrokken partijen om te gaan starten. Aangezien de meeste bovenregionale projecten pas later in het jaar zijn gestart is hier niet volledig op uitgegeven (-/- € 0,6 mln.). Daarnaast heeft Zaanstad ook voor de uitvoering van lokale projecten opstarttijd nodig gehad, mede als gevolg van capaciteitsproblemen.Voor 2020 en verder ligt er nu een uitvoeringsplan waarbij het beschikbare budget nodig is. Hieraan liggen dus ook regionale afspraken over besteding van de middelen ten grondslag.  Om die reden is het wenselijk het budget dat in 2019 niet kan worden uitgegeven via het vormen van een reserve beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2020 en 2021.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Capaciteit Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Binnen domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering is sprake van een voordeel op capaciteit (-€ 1,03 mln.). Dit voordeel wordt  veroorzaakt door uitgestelde besluitvorming rondom de voorjaarsnota, waardoor vacatures na het zomerreces open gezet zijn. Hiernaast blijven vacatures lang open staan als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt (-€ 0,52 mln.). Verder wordt dit voordeel veroorzaakt door baten uit externe detachering (-€ 0,33 mln.) en interne detachering buiten het domein (-€ 0,18 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

-517

-513

-1.029

Subtotaal journaal

-517

-513

-1.029

Reguliere peuterplaatsen kinderopvang

Het budget van peuterplaatsen laat al meerdere jaren een voordeel zien. Dit is een landelijke trend, er wordt minder gebruik van gemaakt dan er subsidie voor wordt verstrekt vanuit het rijk. In 2019 zijn de jaren 2015 t/m 2017 van het convenant harmonisatie VVE afgerond. In deze jaren zijn hiervoor reserveringen gemaakt aangezien overschrijdingen verwacht werden. Bij de afhandeling van de subsidies bleek dat organisaties meer hebben aangevraagd dan is uitgevoerd waardoor de subsidie lager is vastgesteld.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-350

0

-350

Subtotaal journaal

-350

0

-350

Taakstelling zorgkosten

In de begroting is een taakstelling van € 2,5 mln. op de zorgkosten opgenomen. In 2019 is de verwachting dat door de ingezette maatregelen de taakstelling voor € 2,15 mln. gerealiseerd wordt: € 1,55 mln. op de Wmo en € 0,6 mln. op jeugd. De maatregelen op jeugd hebben nog niet het volledig benodigde financieel effect, omdat de hulp vaak langdurig is en de financiële effecten daarom pas later zichtbaar worden. Per saldo is daarom € 0,35 mln. extra benodigd, deze worden feitelijk gedekt uit de onderbesteding bij Slim Investeren.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

350

0

350

Subtotaal journaal

350

0

350

Bijstellingen diverse bedrijfsvoeringsbudgetten

Binnen de materiële bedrijfsvoeringsbudgetten van programma Bestuur & Financiën (overhead) zijn de baten € 0,19 mln. lager omdat de inkomsten van de omgevingsdienst structureel te hoog zijn begroot.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-30

0

-30

07

Bestuur en financiën

40

185

225

Subtotaal journaal

10

185

195

Vrijval overlopende posten 2018

Er zijn bij de jaarrekening 2018 gemeentebreed overlopende posten opgenomen waarvoor in 2019 geen facturen meer komen. Deze posten vallen vrij (-€ 0,40 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

-400

0

-400

Subtotaal journaal

-400

0

-400

Maatschappelijke opvang

In 2018 is de subsidie 2017 van een aanbieder van maatschappelijke opvang lager vastgesteld. Hierop heeft de aanbieder bezwaar aangetekend. De verwachting was dat dit geen kans van slagen had. In 2019 is de aanbieder toch in het gelijk gesteld wat leidt tot een extra last (€ 0,075 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

75

0

75

Subtotaal journaal

75

0

75

Actualisatie budget lokaal onderwijsbeleid

De beoogde maatregelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (Oab) zijn in gang gezet. De voordelen die er zijn op het budget zijn op verschillende manieren te verklaren. Het extra budget voor Oab in Poelenburg en Peldersveld is in 2019 niet geheel benut (-/- € 0,24 mln.). Het lukt nog niet om voldoende capaciteit (qua locaties en personeel) te realiseren om kinderen vanaf 2 jaar te laten starten op de vve. Daarnaast is een gedeelte van het budget voor de verlengde leertijd dit jaar gebruikt voor de brugfunctionaris en een kwartiermaker om de verlengde leertijd te realiseren (-/- € 0,25 mln). De kwartiermaker bereidt de implementatie van de verlengde leertijd voor zodat deze kan starten in 2020. Een aantal kinderopvangorganisaties heeft meer subsidie aangevraagd dan het aantal uren dat daadwerkelijk is gerealiseerd (-/- € 0,1 mln.) Verder is voor het Oab deel dat bestemd is voor het primair onderwijs een nieuwe indexering toegepast van 8%. Dit geldt echter voor het schooljaar 2019/2020 en niet voor het kalenderjaar waardoor er in 2019 een voordeel is (-/- € 0,08 mln.) Ter dekking van bovengenoemde activiteiten ontvangt Zaanstad de specifieke uitkering Oab. Het totaal van bovengenoemde voordelen is € 0,67 mln. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de begrote onttrekking aan de Oab-middelen. Ten slotte heeft Zaanstad in 2019 € 0,181 mln aanvullend budget gekregen voor de combinatiefuncties. Daarvan is ca € 0,1 mln. ingezet.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-750

670

-80

Subtotaal journaal

-750

670

-80

Dotatie wachtgeldvoorziening

Begin juli 2019 hebben twee wethouders het college verlaten. Er wordt verwacht dat per half november weer twee wethouders zullen aantreden. Hierdoor is een voordeel op de salarislasten van het college van -€ 0,11 mln. ontstaan. De afgetreden wethouders hebben voor de niet gewerkte periode recht op wachtgeld, waarvoor een extra dotatie wordt gedaan aan de voorziening wachtgelden wethouders binnen programma Bestuur en Financiën. Hierbij wordt uitgegaan van de maximale periode van wachtgeld betaling (€ 0,21 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

211

0

211

98

Kostenverdeling

-106

0

-106

Subtotaal journaal

105

0

105

GGD nieuwe cao voor gemeenteambtenaren

Hogere bijdrage GGD wegens verwerking nieuwe cao (conform nieuwe CAO gemeenteambtenaren van 12 september jl.), welke nog niet volledig was opgenomen in de begroting van de GGD.( €0,07 mln. programma onderwijs, jeugd, zorg en €0,03 mln. programma maatschappelijke ontwikkeling).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

72

0

72

03

Maatschappelijke ontwikkeling

28

0

28

Subtotaal journaal

100

0

100

Dekking bedrijfsvoering

Een deel van de facilitaire kosten en ondersteunende diensten wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringsprojecten. De afgelopen jaren is binnen deze diensten een bezuinigingsslag doorgevoerd en als gevolg daaarvan moet de begroting naar beneden worden bijgesteld (€ 0,20 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

0

200

200

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

200

200

Rubricering onderwijshuisvesting en duurzaamheidsfonds

De inkomsten voor de terugkoopregeling van tijdelijke huisvesting bij De Werf (-€ 0,193 mln.) waren begroot als negatieve lasten in plaats van baten. Dit wordt hiermee gecorrigeerd. Tevens vindt er voor duurzaamheidsmaatregelen een bijdrage aan onderwijshuisvesting plaats ten laste van het duurzaamheidsfonds (€ 0,04 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-36

0

-36

03

Maatschappelijke ontwikkeling

229

-193

36

Subtotaal journaal

193

-193

0

Actualisatie sportbeleid en nagekomen kosten sportbedrijf

De nieuwe sportvisie wordt eind 2019 aangeboden aan de raad. Middelen die voor de uitvoering van deze visie in 2019 waren geraamd (€ 0,04 mln.) zullen niet meer worden uitgegeven en derhalve ook niet uit de reserve nationaal actieplan sport en bewegen worden onttrokken. Daarnaast heeft het sportbedrijf nagekomen kosten van Topsportcentrum De Koog over 2016 gefactureerd (€ 0,07 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

27

38

65

Subtotaal journaal

27

38

65

Inzet budget functieherwaarderingen

Bij de voorjaarsnota is voor 2019 € 0,5 mln. vrijgemaakt om herwaarderingen vanwege complexe opgaven en marktontwikkelingen te dekken. Via deze begrotingswijziging wordt het budget herverdeeld over de afdelingen waar de functiewaarderingen hebben plaatsgevonden. In 2019 is niet het gehele budget nodig omdat het proces van herwaarderingen doorloopt naar 2020 (-€ 0,25 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

-477

0

-477

98

Kostenverdeling

230

0

230

Subtotaal journaal

-247

0

-247

Inkooptaakstelling

Het restant van de inkooptaakstelling is bij de begroting 2020 structureel ingevuld door middel van een verlaging van de indexatie van de materiële budgetten. Voor 2019 wordt deze taakstelling opgevoerd als een incidenteel nadeel (€ 0,12 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

115

0

115

Subtotaal journaal

115

0

115

Europese subsidie Empower 2.0

De Gemeente ontvangt € 0,05 mln. Europese subsidie voor Empower 2.0. Dit is een project ter stimulering van duurzaamheidsmaatregelen waarin Zaanstad een coördinerende functie heeft. Er was nog geen rekening gehouden met deze baten in de begroting. De lasten waren in eerste instantie gedekt door een onttrekking aan de reserve Duurzaamheidsfonds (via het budget energietransitie). Daarom wordt de ontvangen subsidie nu weer toegevoegd aan de reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

50

-50

0

Subtotaal journaal

50

-50

0

Minder opbrengsten Fietshandhaving

De baten fietshandhaving zijn lager dan geraamd (€ 0,05 mln.). Door intensievere handhaving wordt er inmiddels minder verkeerd geparkeerd en daardoor minder boetes opgelegd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

50

50

Subtotaal journaal

0

50

50

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

Vanuit de aanpak funderingsproblematiek zijn er tot nu toe in 2019 zo’n 100 panden hersteld. De verwachting is dat eind dit jaar 120 panden hersteld zijn. Dit is een lichte stijging ten opzichte van verleden jaar, maar blijft nog enigszins achter bij de streefwaarde van 150.Een verklaring is dat de funderingslening voor het landelijk fonds funderingsherstel 1.0 nog onvoldoende bereik heeft. De regeling wordt naar verwachting aangepast. In het 4e kwartaal wordt bestuurlijke besluitvorming verwacht over het landelijk fonds 2.0. Hierna kunnen we nog een aantal funderingsleningen verstrekken. Dit jaar is er minder beroep gedaan op de subsidie voor funderingsonderzoek. Hiervoor is de subsidieregeling aangepast en zit nu in de het traject van politieke besluitvorming. Met de nieuwe regelingen wordt direct overgaan op funderingsherstel meer gestimuleerd. Voor 2019 valt hierdoor (€ 0,04 mln.) vrij, daarnaast wordt (€ 0,04 mln.) toegevoegd aan de voorziening riolering. Vanuit het Rijk is aan Zaanstad € 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor pilots woningmarkt voor het zo effectief mogelijk inrichten van handhaving en versnelling van woningbouwproductie. Dit jaar wordt € 0,1 mln. benut. Het overige deel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'Pilots woondeal' (Samenwerkingsagenda voor een toekomstbestendige woningmarkt), omdat de verwachting is dat het merendeel van de uitgaven in 2020 en 2021 gedaan worden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-75

0

-75

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

38

0

38

Subtotaal journaal

-38

0

-38

Budget podiumkosten

In de Voorjaarsnota 2019-2023 is in de verwerkte bezuinigingen ten onrechte het budget voor podiumkunsten met € 0,05 mln. afgeraamd. Aangezien de verleningsbeschikking 2019 al was afgegeven, moet het budget weer worden bijgeraamd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

50

0

50

Subtotaal journaal

50

0

50

Actualisatie beheer openbare ruimte

De budgetten beheer openbare ruimte zijn bijgesteld o.b.v. een actuele prognose. Er zijn extra baten wegens een verkoop van afgeschreven materieel (€ 0,2 mln.). Daartegenover staan extra lasten als gevolg van onvoorziene uitgaven voor het uitvoeren van een functionele veiligheidstest Bernhardbrug, lift Bodecentrum en voor Bullekerk (0,21 mln.). Als laatste zijn er exra lasten naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding van het maaicontract. De nieuwe inschrijving komt € 0,2 mln. hoger uit dan begroot.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

206

0

206

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

342

-200

142

98

Kostenverdeling

-218

70

-148

Subtotaal journaal

330

-130

200

Woonschepenverordening

In de Voorjaarsnota 2019 heeft het college budget beschikbaar gesteld voor de actualisatie van de regelgeving op het gebied van woonschepen (€ 0,08 mln.). Met deze wijziging wordt het inhuurbudget overgeheveld naar het juiste product.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

80

0

80

98

Kostenverdeling

-80

0

-80

Subtotaal journaal

0

0

0

Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling

De capaciteitsbudgetten van Stedelijke ontwikkeling zijn bijgesteld  op basis van de actuele verwachting. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de mutaties in salaris- en inhuurlasten nader toegelicht.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-100

0

-100

98

Kostenverdeling

2.395

-2.295

100

Subtotaal journaal

2.295

-2.295

0

BTW Werkom

De Belastingdienst heeft het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt dat Werkom niet in aanmerking komt voor de koepelvrijstelling. Dit betekent dat Werkom BTW moet betalen over een groot deel van zijn uitgaven voor  participatie. De verwachting is dat Werkom deze kosten niet volledig zelf kan dragen. De hoogte van de verwachte BTW-aanslag kan nog niet exact bepaald worden. De verwachting is dat deze belastingclaim maximaal € 0,70 mln. zal bedragen voor Zaanstad. Deze kosten worden deels gedekt door een vrijval van de reserve Herstructurering Baanstede (-€ 0,53 mln.). In deze reserve zijn middelen gereserveerd om onder meer eventuele fiscale tegenvallers te kunnen dekken. Het restant van € 0,17 mln. wordt opgevangen binnen het Participatiebudget.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

533

-533

0

Subtotaal journaal

533

-533

0

Armoedeprojecten

Het jaar 2019 heeft grotendeels in het teken gestaan van nieuwe beleidsontwikkeling op het gebied van armoede. Hierdoor vallen de lasten voor de uitvoering van het beleid voor 2019 lager uit.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-100

0

-100

Subtotaal journaal

-100

0

-100

Lagere lasten verstrekking reisdocumenten

In de kaderbrief 2019-2022 is de productie bij Burgerzaken bijgesteld in verband met de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar.Daarbij zijn zowel de baten als de lasten naar beneden bijgesteld, maar niet evenredig. De begrote baten van reisdocumenten lopen in de pas met de begroting. De begrote lasten niet (- € 0,25 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-250

0

-250

Subtotaal journaal

-250

0

-250

Amendement verhoging fractiebudget

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 is bij amendement besloten het budget voor fracties te verhogen (€ 0,04 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

38

0

38

Subtotaal journaal

38

0

38

Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-185

28

-158

02

Werk, inkomen en economie

-63

-3

-65

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-180

18

-162

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

1.756

-1.849

-93

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

207

-180

27

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

203

-144

60

07

Bestuur en financiën

-252

-462

-714

98

Kostenverdeling

-1.487

2.592

1.105

NVT

NVT

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Bijstelling leges Omgevingsvergunningen

Diverse (bouw)projecten binnen de Gemeente Zaanstad lopen door uiteenlopende redenen vertraging op.  Het is dan ook nog maar de vraag of dit jaar nog de aanvragen ontvankelijk worden en de facturen kunnen worden verstuurd. Uit voorzorg worden de daarmee gemoeide  baten leges omgevingsvergunningen  naar beneden bijgesteld (- € 1,5 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

1.500

1.500

Subtotaal journaal

0

1.500

1.500

Vorming bestemmingsreserve wethouders

Er wordt een bestemmingsreserve ‘wethouders’ gevormd van € 0,578 mln. ten laste van het voordelige begrotingssaldo 2019 zoals in de Voorjaarsnota 2019-2023 is vastgesteld.Deze reserve wordt in de jaren 2020-2022 ingezet voor de dekking van de kosten van 0,9 fte wethouder en de daarbij benodigde ondersteuning.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

578

0

578

Subtotaal journaal

578

0

578

Subtotaal Beleidsbijstellingen

-4.152

3.011

-1.141

Bijstellingen budgetneutraal

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ten behoeve van het regionale project Geweld in Afhankelijkheidsrelaties wordt de ambtelijke organisatie in 2019 uitgebreid met een regionaal projectleider (€ 0,03 mln). De kosten worden gedekt uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) (-€ 0,03 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-30

0

-30

98

Kostenverdeling

30

0

30

Subtotaal journaal

0

0

0

Werkzaamheden grondstoffenplan

In 2019 zijn de werkzaamheden voor het grondstoffenplan  uitgevoerd die aanvankelijk voor 2018 gepland waren. De hogere lasten in 2019 ad € 0,273 mln. worden gedekt uit de hiervoor in 2018 toegevoegde middelen aan de egalisatievoorziening afvalstoffen.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

273

-273

0

Subtotaal journaal

273

-273

0

Transformatieopgave specialistische jeugdzorg

Ten behoeve van de ambtelijke ondersteuning van de transformatieopgaven specialistische jeugdzorg wordt de ambtelijke formatie uitgebreid met 0,33 formatieplaats (€ 0,03 mln.).De kosten worden gedekt door het transformatiefonds Jeugd (€ -0,03 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-30

0

-30

98

Kostenverdeling

30

0

30

Subtotaal journaal

0

0

0

Juiste rubricering inhuurkosten Actieplan Poelenburg

Door middel van deze begrotingswijziging worden de inhuurkosten voor Actieplan Poelenburg juist gerubriceerd (€ 0,10 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Complexe overlast gevende groepen

Ten behoeve van een logische ordening van taken met betrekking tot complexe overlast gevende groepen wordt 0,89 fte verschoven binnen de ambtelijke organisatie. De wijziging is budgettair neutraal.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Actualisatie baten en lasten vastgoed

De baten en lasten binnen Vastgoed zijn geactualiseerd. Enerzijds zijn er hogere verkoop- en huuropbrengsten en anderzijds hogere verkoop- en onderhoudskosten. Het voordelige saldo van alle verkoopopbrengsten en –kosten wordt bij de jaarekening aan de reserve investeringsfonds toegevoegd.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

639

-664

-25

98

Kostenverdeling

25

0

25

Subtotaal journaal

664

-664

0

Invulling algemene besparing op Economie

De algemene besparing op Economie uit de Voorjaarsnota wordt ingevuld door een verlaging van het budget voor Economische Structuur Versterking (€ 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Inventarisatie verkeersproblematiek tbv Omgevingsvisie

Voor een verkeersproblematiek inventarisatie ten behoeve van de Omgevingsvisie wordt budget overgeheveld naar het product Onderhoud openbare ruimte (€ 0,07 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

68

0

68

98

Kostenverdeling

-68

0

-68

Subtotaal journaal

0

0

0

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

In de voorjaarsnota 2019-2023 is een besparing opgenomen van € 0,075 mln. als stelpost bij facilitaire zaken. Deze besparing wordt door middel van deze begrotingswijziging verdeeld naar de afdelingen en projecten naar rato van het gebruik dat deze van externe vergaderlocaties gebruik maken.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-11

0

-11

02

Werk, inkomen en economie

-3

0

-3

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-2

0

-2

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-1

0

-1

07

Bestuur en financiën

61

0

61

98

Kostenverdeling

-43

0

-43

Subtotaal journaal

0

0

0

Inzet capaciteit Top 075 aanpak jeugd

Voor de aanpak Top 075 jeugd is in de kaderbrief 2019-2022 een bedrag opgenomen van € 0,2 mln. Hiervan wordt € 0,08 mln. gebruikt voor de dekking van een coördinator.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-80

0

-80

98

Kostenverdeling

80

0

80

Subtotaal journaal

0

0

0

Omzetten inhuur naar vaste formatie

De inhuur van medewerkers arbeidsparticipatie wordt omgezet naar vaste formatie (€ 0,19 mln.). Deze medewerkers begeleiden het project ZaanStart. Dit is een integrale aanpak voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Er worden additionele werkzaamheden verricht in de openbare ruimte van de gemeente Zaanstad om werknemersvaardigheden te ontwikkelen en mensen weer vertrouwen te geven in hun eigen toekomst.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-193

0

-193

98

Kostenverdeling

193

0

193

Subtotaal journaal

0

0

0

Verkiezing Ambtenaar van het Jaar

In 2018 is een medewerker van gemeente Zaanstad Ambtenaar van het Jaar geworden. Dit betekent dat Zaanstad de gemeente is die de volgende verkiezing Ambtenaar van het Jaar organiseert. Het benodigde budget van € 0,020 mln. wordt met deze begrotingswijziging overgedragen aan het uitvoerende organisatieonderdeel.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Vluchtelingenaanpak 2019

Diverse budgettair neutrale mutaties vluchtelingen aanpak als gevolg van een lager aantal op te vangen vluchtelingen (bijstelling taakstelling) en deelname aan het pilotprogramma van het ministerie en ontwikkelingen in de middelen van het rijk (algemene uitkering en specifieke uitkering).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-150

269

119

07

Bestuur en financiën

0

-235

-235

98

Kostenverdeling

116

0

116

Subtotaal journaal

-34

34

0

Heffing en subsidiering BIZ-bijdrage

Op grond van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (Wet op de BIZ) vraagt het onlangs opgerichte bestuur BIZ Stadshart Zaandam aan de gemeente, om binnen het vastgestelde BIZ-gebied per 2019 voor 5 jaar, een BIZ-bijdrage te heffen voor de activiteiten in het  BIZ plan. Het BIZ-plan is opgesteld samen met de ondernemers in het Stadshart. De gemeente vordert de BIZ-bijdrage (€ 0,18 mln.) van de bedrijven in het BIZ gebied om vervolgens als subsidie uit te keren aan het BIZ bestuur, na vermindering van 2,5% aan gemeentelijke uitvoeringskosten

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

177

0

177

07

Bestuur en financiën

0

-182

-182

98

Kostenverdeling

5

0

5

Subtotaal journaal

182

-182

0

Projectleider doelgroep Meedoen Zaanstad

Meedoen Zaanstad bestaat uit twee componenten, te weten een geldbedrag en sport- en culturele activiteiten. Uit recente CBS-microdata gegevens blijkt dat er sprake is van een hoog bereik van de doelgroep Meedoen Zaanstad. Veel ouders doen een aanvraag ‘Meedoen Zaanstad’ en ontvangen het geldbedrag voor hun kind. Naast het geldbedrag kunnen deze ouders voor hun kind tevens een sport- en culturele activiteit uitzoeken. Het aantal ouders dat van deze laatste mogelijkheid gebruik maakt ligt aanzienlijk lager. Onderzocht wordt welke belemmeringen ouders ervaren om een sport- of culturele activiteit vanuit Meedoen Zaanstad voor hun kind te kiezen. Om een hoger gebruik van de sport- en culturele activiteiten te realiseren is tijdelijk extra menskracht nodig. De kosten worden gedekt uit het budget voor Meedoen Zaanstad (€ 0,03 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-26

0

-26

98

Kostenverdeling

26

0

26

Subtotaal journaal

0

0

0

Funderingsherstel onder bestuursdwang

De prognose om voor11 woningen de funderingen te herstellen via bestuursdwang wordt bijgesteld (€ 0,2 mln.) bij zowel de lasten als de baten. De verklaring is dat een aantal eigenaren van deze woningen tijdens het handhavingstraject alsnog zelf zijn over gegaan tot funderingsherstel. Daarnaast schuift van enkele woningen de procedure door naar 2020. Dit heeft direct gevolgen voor het begrote totaal aan lasten en baten.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-200

200

0

Subtotaal journaal

-200

200

0

Herwaardering functie directeur

Er heeft een herwaardering plaatsgevonden van de functie Directeur II naar Directeur I. Het gaat om 2 fte. Bij de voorjaarsnota is budget vrijgemaakt om herwaarderingen vanwege complexe opgaven en marktontwikkelingen te dekken. Het benodigde extra capaciteitsbudget wordt hieruit gedekt.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

07

Bestuur en financiën

-23

0

-23

98

Kostenverdeling

23

0

23

Subtotaal journaal

0

0

0

Herinrichting afdeling Voorzieningen

Ten behoeve van de realisatie van het programma eenvoud in de uitvoering, zijn de administratieve WMO-PGB, en Jeugdsystemen (het door ons zelf ontwikkelde 4Gem systeem) in de ambtelijke organisatie heringericht. Dit leidt tot een structurele daling van de personele lasten. Voor de implementatie hiervan is echter meer inzet vereist. De kosten daarvan worden gedekt door een beschikking over het budget voor Slim Investeren (€ 0,12 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-115

0

-115

98

Kostenverdeling

115

0

115

Subtotaal journaal

0

0

0

Begeleiding naar werk van jongeren in Poelenburg

Ten behoeve van het begeleiden naar werk van jongeren in Poelenburg wordt de ambtelijke capaciteit tijdelijk uitgebreid (€ 0,02 mln). De kosten worden gedekt uit het budget voor Slim Investeren  (-€ 0,02 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-20

0

-20

98

Kostenverdeling

20

0

20

Subtotaal journaal

0

0

0

Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten

Het Rijk heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten (-€ 0,082 mln). Om deze taak uit te voeren is de ambtelijke capaciteit uitgebreid (€ 0,082 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

-82

-82

98

Kostenverdeling

82

0

82

Subtotaal journaal

82

-82

0

Herstel codering Zoekrichting D Welvarende stad, 4. Ondernemersloket

Bij de Voorjaarsnota is Zoekrichting D Welvarende stad, 4. Ondernemersloket, op het onjuiste budget verwerkt. Dat wordt met deze mutatie hersteld.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

30

0

30

98

Kostenverdeling

-30

0

-30

Subtotaal journaal

0

0

0

CityDeal Inclusieve Stad

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de CityDeal. De CityDeal heeft minder projecten kunnen uitvoeren dan begroot (-€ 0,124 mln). Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Vooruitontvangen bedragen AU (€ 0,124 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

-124

0

-124

07

Bestuur en financiën

124

0

124

Subtotaal journaal

0

0

0

Gezamenlijke intake met de sociale wijkteams

Ten behoeve van de ontwikkeling van een gezamenlijke intake van uitkeringsaanvragen wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet (€ 0,01 mln). De kosten worden gedekt uit het budget voor Slim investeren (-€ 0,01 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-10

0

-10

98

Kostenverdeling

10

0

10

Subtotaal journaal

0

0

0

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

Het jaar 2019 heeft voor het Maatschappelijk Domein in het teken gestaan van de invulling van de taakstelling op personeel. Deze opgave drukt al een aantal jaren op onze begroting en in 2019 is daar voortvarend mee aan de slag gegaan om dit te realiseren. Bij de Voorjaarsnota 2019 is een deel van de taakstelling al incidenteel ingevuld. In de Narap wordt het resterende taakstelling ingevuld met incidentele vacatureruimte (€ 0,25 mln.). Bij de Voorjaarsnota 2020 worden voorstellen gedaan om de structurele invulling van de taakstelling te realiseren. Vanwege deze taakstelling zijn vacatures langer opengehouden en zijn tijdelijke contracten niet verlengd. Hierbij is steeds een zorgvuldige afweging gemaakt over nut en noodzaak van de invulling van de vacatures, en de keuze om de vacature in te zetten t.b.v. de taakstelling. In totaal worden de loonkosten met € 1,2 mln. naar beneden bijgesteld.De keerzijde van het langer openhouden van vacatures is dat in een aantal gevallen ingehuurd moest worden, of dat inhuur verlengd is (€ 0,54 mln.). Daarnaast worden er € 0,4 mln. minder baten gerealiseerd als gevolg van minder inzet van personeel (detachering t.b.v. sociale wijkteams en bouw van van scholen en sportaccomodaties).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

253

200

453

03

Maatschappelijke ontwikkeling

34

0

34

98

Kostenverdeling

-687

200

-487

Subtotaal journaal

-400

400

0

Capaciteit stedelijke opgaven

Het plan van aanpak Ruimteplan Zaanstad wordt dit jaar gerealiseerd. Deze extra werkzaamheden zijn niet binnen de bestaande formatie op te vangen. Daarom  is extra externe inzet nodig (0,2 mln). Dit betreft inhuur van een projectsecretaris, stedenbouwer, tekenaar en landschapsarchitect. Dekking wordt gevonden binnen de vacatureruimte.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

Een woningeigenaar kan zich laten uitkopen als een woning of een appartement loodrecht onder een hoogspanningsverbinding staat. De lasten zijn op voorhand niet te ramen en worden begroot als er een aanvraag tot uitkoop wordt ingediend (€ 0,37 mln.). De dekking komt uit de rijkssubsidie Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding, waarvoor de gemeente een aanvraag indient per casus.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

373

-373

0

Subtotaal journaal

373

-373

0

Herverdeling energiebudget

Bij de voorjaarsnota 2020 is structureel € 0,32  mln. extra budget toegekend ter dekking van de hogere elektriciteitskosten. Dit budget is centraal begroot en wordt nu deels overgeheveld naar het programma onderhoud openbare ruimte (€ 0,16 mln.). Het resterende deel blijft staan op het programma bestuur en organisatie (voornamelijk het stadhuis).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

158

0

158

07

Bestuur en financiën

-158

0

-158

Subtotaal journaal

0

0

0

Project Geweld hoort nergens thuis

Voor de periode 2019-2021 wordt de functie van ambtelijk projectleider 'Geweld Hoort Nergens Thuis' ingesteld. De kosten worden gedekt door het budget voor vrouwenopvang (€ 0,075 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-75

0

-75

98

Kostenverdeling

75

0

75

Subtotaal journaal

0

0

0

Wmo tweedelijns zorg

BegeleidingIn 2019 zien we de aantallen stijgen op alle resultaatgebieden, maar voornamelijk op resultaatgebied 2 (hulp bij huishouden). De oorzaak is de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019. Verder zien we de zorgzwaarte op alle resultaatgebieden dalen. Dit wordt naar verwachting veroorzaakt door de in gang gezette maatregelen. Uit de resultaatgesprekken met de wijkteams is naar voren gekomen dat kritischer wordt geïndiceerd. In 2019 wordt per saldo een voordeel van € 1,42 mln. geprognosticeerd.VerstrekkingenIn de begroting is rekening gehouden met een stijging als gevolg van indexatie, volume en een aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief. Voor 2019 is sprake van een verwacht nadeel van € 0,5 mln. als gevolg van incidentele kosten uit 2018 (€ 0,2 mln.) en hogere kosten voor Aanvullend Openbaar Vervoer door toename van het aantal ritten ( € 0,3 mln.).Persoonsgebonden budget (PGB)Op de budgetten voor PGB is opnieuw een onderschrijding te verwachten van -/- € 0,5 mln. Deze trend was al in 2017 zichtbaar en zet nog steeds door. Bij de toegang is in de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de vraag of een inwoner voldoende in staat is om zelf de regie te voeren over de in te kopen ondersteuning en in staat is om het budget goed te beherenBeschermd WonenHier zien we de aantallen stijgen en de zorgzwaarte stijgt licht. In de begroting is rekening gehouden met indexatie en de verwachting dat medio 2019 het aantal plekken beschermd wonen wordt uitgebreid. De hiermee samenhangende hoger kosten worden gecompenseerd door hogere middelen van het Rijk (-/- € 0,13 mln.).Op het totaal van de Wmo is bij de narap sprake van een voordeel van -/- € 1,55 mln. Dat is € 0,3 mln. meer dan de te realiseren taakstelling Wmo van € 1,25 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

50

-50

0

Subtotaal journaal

50

-50

0

SPUK Sport

Op basis van de aanvraag specifieke uitkering sport (SPUK)  ontvangen wij naar verwachting € 0,70 mln. Deze bijdrage is bestemd voor het BTW nadeel als gevolg van het vervallen van de sportvrijstelling. Hiervan heeft € 0,68 mln. betrekking op het Sportbedrijf en  € 0,03 mln. op onderhoud sportaccommodaties.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

702

-702

0

Subtotaal journaal

702

-702

0

Rijksbijdrage geluidsanering

De kosten voor de uitvoering van geluidsaneringsmaatregelen (€ 0,35 mln.) worden gedekt uit een rijksbijdrage (€ 0,35 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

345

-345

0

Subtotaal journaal

345

-345

0

Jongeren lokaal actief

Jongeren Lokaal Actief is een project gericht op realisatie van een Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren in de Zaanstreek geïnspireerd op het Belgische Samenlevingsdienst model. Het voorstel is ontwikkeld door het samenwerkingsverband ’t Lokaal. Daarin werken de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen met bedrijfsleven, zorg en welzijn, scholen en tal van maatschappelijke organisaties toe naar een stevige gezamenlijke infrastructuur om jongeren op een adequate manier op hun maatschappelijke toekomst voor te bereiden. Het project loopt van november 2019 tot en met oktober 2021. Het Rijk heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. Via deze wijziging worden de kosten en subsidie 2019 begroot.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

80

-80

0

Subtotaal journaal

80

-80

0

Subtotaal Bijstellingen budgetneutraal

2.117

-2.117

0

Herschikking

Overheveling formatie van programma Bestuur en Financiën naar programma werk, inkomen en economie

Er wordt met ingang van 1 april 2019 0,67 fte formatie overgeheveld van programma Bestuur en Financiën naar programma Werk, inkomen en economie in verband met verschuiving van werkzaamheden.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen'

De uitvoering van het raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen' is in 2019 opgedragen aan de wijkmanagers van de gemeente Zaanstad. Voor een efficiënte uitvoering wordt het budget (€ 0,08 mln.) éénmalig overgeheveld naar het budget voor wijkmanagement. Hiermee gaat het budget van programma Bestuur en Financiën  naar programma Maatschappelijke ontwikkeling.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

75

0

75

07

Bestuur en financiën

-75

0

-75

Subtotaal journaal

0

0

0

Budget onderzoek voorzieningen MAAK.Noord

Het opstellen van een wensbeeld voor de maatschappelijke en culturele voorzieningen in MAAK.Noord (€ 0,02 mln.) wordt voor 1/3 gedekt uit het budget MAAK, voor 1/3 uit het budget buurtcentra en voor 1/3 uit het budget voor cultuur.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-11

0

-11

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

11

0

11

Subtotaal journaal

0

0

0

Meld Misdaad Anoniem

Vanuit het actieplan Poelenburg (APP) wordt een bijdrage (€ 0,01 mln) geleverd aan de kosten die worden gemaakt om deel te kunnen blijven nemen aan Meld Misdaad Anoniem.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-10

0

-10

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

10

0

10

Subtotaal journaal

0

0

0

Herverdeling budget milieu en Circulaire economie

Het product circulaire economie verwacht € 0,05 mln. aan extra lasten. Deze lasten worden gedekt vanuit het budget milieu, waar ruimte ontstaat agv een voordeel op de dienstverleningsovereenkomst met de omgevingsdienst.

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

02

Werk, inkomen en economie

50

0

50

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-50

0

-50

Subtotaal journaal

0

0

0

Facilitaire kosten VRZW

De VRZW verwacht € 0,15 mln. aan lasten  in verband met onderhoudskosten voor het Prins Bernardplein. Deze lasten worden gedekt vanuit het programma veiligheid handhaving en publieke dienstverlening (-€ 0,15 mln.)

Nr.

Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-150

0

-150

07

Bestuur en financiën

150

0

150

Subtotaal journaal

0

0

0

Subtotaal Herschikking

0

0

0

Totaal

219

189

408

ga terug