Narap 2019

Reserves

Reserves

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

AR / BR

CL

boekwaarde 01-01-2019

Toevoeging
VJN

Onttrekking
VJN

boekwaarde
31-12-2019
Na VJN

Toevoeging
Begroting

Onttrekking
Begroting

Toevoeging
Narap

Onttrekking
Narap

boekwaarde
31-12-2019

Algemene reserve grondzaken

AR

A2

7.481

130

0

7.611

211

0

0

0

7.822

Algemene reserve

AR

A2

8.714

1.500

0

10.214

0

0

0

0

10.214

Resultaat 2018

9.355

0

-9.355

0

0

0

0

0

0

Combinatiefuncties

BR

B2

1.038

0

-1.038

0

0

0

0

0

0

Clientondersteuning

BR

A2

100

0

-100

0

0

0

0

0

0

Transformatiefonds jeugd

BR

A1

0

0

0

0

0

0

600

0

600

Herstructureringskst Baanstede

BR

B1

727

0

-193

534

0

0

0

-533

0

Schulden en armoede

BR

B1

261

0

0

261

0

0

180

0

441

Duurzaamheidfonds

BR

B2

2.265

0

-1.365

900

0

0

50

0

950

Werkgelegenheidsprojecten

BR

A2

749

0

-508

241

0

0

0

0

241

Regionaal werkbedrijf

BR

A1

484

0

0

484

0

0

0

-210

274

Risicobuffer BUIG

BR

B2

1.352

0

-571

781

0

0

0

0

781

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

BR

B1

616

0

-35

581

0

0

0

-151

431

Sport a fonds perdu

BR

B2

3.627

0

-724

2.903

0

0

0

0

2.903

WAP Poelenburg

BR

B2

414

0

-100

314

0

0

0

0

314

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR

B2

73

0

-38

35

0

0

0

38

72

Fonds Beeldende Kunst

BR

B3

180

0

-180

0

0

0

0

0

0

Popactiviteiten "De FluX"

BR

B2

208

0

-208

0

0

0

0

0

0

Jongerencentrum Adelft

BR

C1

99

0

-99

0

0

0

0

0

0

Nieuwkomers

BR

B1

710

0

-540

170

0

0

180

-64

287

Bodembeheer

BR

B2

13.361

3.689

-3.682

13.368

0

0

0

0

13.368

Infrastructurele werken

BR

B1

225

1.676

-1.200

701

-274

0

0

0

427

Pilots woondeal

BR

B2

0

0

0

0

0

0

400

0

400

PRI-Egalisatie

BR

B2

860

0

-150

710

0

-515

0

0

195

GAF

BR

A2

654

0

-102

552

0

0

0

0

552

Cofinanc. Hembrugterrein

BR

B1

141

0

-141

0

0

0

0

0

0

Synagoge Zaandam

BR

B1

300

0

-300

0

0

0

0

0

0

Invoering Omgevingswet

BR

B1

1.203

0

-500

703

0

0

0

0

703

MAAK Zaanstad

BR

B1

93

0

-93

0

0

0

185

0

185

Openbare Ruimte

BR

B2

1.096

0

-722

374

0

0

0

0

374

De Fabriek (voorm ISV)

BR

C1

80

0

-80

0

0

0

0

0

0

Zaanverbinding

BR

B2

65

0

-65

0

0

0

0

0

0

Herplant bomen

BR

B1

100

0

0

100

0

0

0

0

100

Investeringsfonds

BR

A2

44.173

12.469

-16.559

40.083

0

-262

0

5.574

45.395

Wachtgelden bestuur

BR

B3

175

235

0

410

0

0

0

0

410

Wethouders

BR

B2

0

0

0

0

0

0

578

578

Nieuw Stadhuis

BR

C1

1.019

0

-510

509

0

0

0

0

509

Egalisatie begroting

BR

A2

1.714

3.013

-4.727

0

0

0

0

0

0

Nieuwe informatiesystemen

BR

B1

198

0

-131

67

0

0

0

0

67

Transformatiefonds

BR

A2

16.356

8.728

0

25.084

1.640

0

0

0

26.724

Afschrijvingslasten

BR

B3

11.107

9.476

-103

20.480

0

0

-2.067

18.412

Vooruitontvangen bedragen AU

BR

B2

0

1.762

-1.719

43

0

0

124

0

167

Eindtotaal

131.369

42.678

-45.838

128.210

1.577

-777

230

4.654

133.894

Classificatie:
A1   Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2   Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1   Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2   Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3   Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1   In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen dienen te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.

ga terug