Narap 2019

Werk, inkomen en economie

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Werk, inkomen en economie

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds  meicirculaire 2019

335

0

335

Gemeentefonds septembercirculaire

179

0

179

Totaal Autonome ontwikkelingen

514

0

514

Beleidsbijstellingen

Netwerkontwikkelaar House of Skills

0

-10

-10

Besteding reserve MRA Z/W 2019

305

-305

0

Ontwikkeling Participatiebudget

-208

0

-208

Uitwerking kaderbrief 2019 ruimtelijke ontwikkeling naar capaciteit

81

0

81

Beleidsontwikkelingen BUIG

-1.519

-1.140

-2.659

Ontwikkelingen armoedebeleid

-350

250

-100

Actualisatie Investeringsfonds

-150

0

-150

Maatregelen Regionaal Werkbedrijf

210

-210

0

Bijstellingen diverse bedrijfsvoeringsbudgetten

-30

0

-30

Rubricering onderwijshuisvesting en duurzaamheidsfonds

-36

0

-36

Europese subsidie Empower 2.0

50

-50

0

BTW Werkom

533

-533

0

Armoedeprojecten

-100

0

-100

Kostenverdeling

-63

-3

-65

Totaal Beleidsbijstellingen

-1.277

-2.000

-3.277

Bijstellingen budgetneutraal

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

-3

0

-3

Omzetten inhuur naar vaste formatie

-193

0

-193

Heffing en subsidiering BIZ-bijdrage

177

0

177

Projectleider doelgroep Meedoen Zaanstad

-26

0

-26

CityDeal Inclusieve Stad

-124

0

-124

Jongeren lokaal actief

80

-80

0

Totaal Bijstellingen budgetneutraal

-89

-80

-169

Herschikking

Herverdeling budget milieu en Circulaire economie

50

0

50

Totaal Herschikking

50

0

50

Totaal programma Werk, inkomen en economie

-802

-2.080

-2.882

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.