Narap 2019

Werk, inkomen en economie

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Werk, inkomen en economie

2019

2019

2019

Lasten

98.610

-1.032

97.578

Baten

-58.151

-1.187

-59.338

Saldo van lasten en baten

40.459

-2.218

38.241

Toevoegingen reserves

0

230

230

Onttrekkingen reserves

-2.672

-894

-3.566

Totaal saldo incl. reserve mutaties

37.787

-2.882

34.904

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Vanuit de mei- en septembercirculaire worden extra middelen ontvangen voor participatie, Deze worden aan het programma toegewezen (€ 0,5 mln.). De uitgaven hiervan vinden plaats in dit programma. Binnen de participatiemiddelen zien we een voordeel op de WSW door een versnelde uitstroom van deze doelgroep (€ 0,2 mln.). Voor Werkom worden extra middelen uitgetrokken om de mogelijke kosten van de btw op te kunnen vangen als gevolg van het voorgenomen besluit van de belastingdienst over de koepelvrijstelling. Hiervoor wordt de reserve ‘Herstructurering Baanstede’ (€ 0,5 mln.) ingezet. Voor het regionaal werkbedrijf is Zaanstad penvoerder. De gemaakte kosten worden gedekt door de hiervoor bestemde reserve ‘Regionaal Werkbedrijf'.
Het bijstandsbestand daalt harder dan het landelijk gemiddelde. Dit levert niet alleen een voordeel op in de lasten, maar ook in de baten omdat het te verdelen budget uitgaat van landelijke gemiddelden. Het totale (incidentele) voordeel op de bijstand komt hiermee uit op € 2,7 mln, In het kader van de armoedeopgave en de bijzondere bijstand wordt een voordeel verwacht van € 0,2 mln. Dit heeft te maken met licht vertraagde uitvoering van de nieuwe beleidsplannen. Daarnaast wordt met name op het gebied van medische zorg iets minder kosten gemaakt.

In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.