Narap 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds  meicirculaire 2019

257

0

257

Totaal Autonome ontwikkelingen

257

0

257

Beleidsbijstellingen

Korting AU landelijke vreemdelingen voorzieningen

64

-64

0

Actualisatie Investeringsfonds

350

0

350

GGD nieuwe cao voor gemeenteambtenaren

28

0

28

Rubricering onderwijshuisvesting en duurzaamheidsfonds

229

-193

36

Actualisatie sportbeleid en nagekomen kosten sportbedrijf

27

38

65

Budget podiumkosten

50

0

50

Kostenverdeling

-180

18

-162

Totaal Beleidsbijstellingen

568

-201

367

Bijstellingen budgetneutraal

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

0

0

0

Vluchtelingenaanpak 2019

-150

269

119

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

34

0

34

SPUK Sport

702

-702

0

Totaal Bijstellingen budgetneutraal

586

-434

152

Herschikking

Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen'

75

0

75

Budget onderzoek voorzieningen MAAK.Noord

-11

0

-11

Meld Misdaad Anoniem

-10

0

-10

Totaal Herschikking

54

0

54

Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling

1.464

-634

830

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.