Narap 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Maatschappelijke ontwikkeling

2019

2019

2019

Lasten

43.404

1.284

44.688

Baten

-1.303

-609

-1.912

Saldo van lasten en baten

42.101

675

42.776

Toevoegingen reserves

0

180

180

Onttrekkingen reserves

-1.888

-26

-1.914

Totaal saldo incl. reserve mutaties

40.213

830

41.043

Financiële toelichting op hoofdlijnen
In de meicirculaire zijn extra middelen ontvangen voor maatschappelijke begeleiding en verhoging taalniveau statushouders (€ 0,3 mln.). De uitgaven hiervan vinden plaats in dit programma.
Uit de actualisatie van het investeringsfonds komen de kosten van de inrichting van de openbare ruimten van OBS Kreekrijk naar voren (€ 0,4 mln.). De onttrekking aan de reserve die hiervoor gedaan wordt, valt in programma 7.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.