Narap 2019

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds septembercirculaire

1

0

1

Totaal Autonome ontwikkelingen

1

0

1

Beleidsbijstellingen

Hogere baten verstrekte vergunningen

-20

-60

-80

Actualisatie Investeringsfonds

-3.807

0

-3.807

Proceskosten Nauerna

195

0

195

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

-75

0

-75

Actualisatie beheer openbare ruimte

206

0

206

Woonschepenverordening

80

0

80

Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling

-100

0

-100

Kostenverdeling

1.756

-1.849

-93

Totaal Beleidsbijstellingen

-1.764

-1.909

-3.673

Bijstellingen budgetneutraal

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

-2

0

-2

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

373

-373

0

Rijksbijdrage geluidsanering

345

-345

0

Totaal Bijstellingen budgetneutraal

716

-718

-2

Herschikking

Budget onderzoek voorzieningen MAAK.Noord

11

0

11

Herverdeling budget milieu en Circulaire economie

-50

0

-50

Totaal Herschikking

-39

0

-39

Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-1.086

-2.627

-3.713

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.