Narap 2019

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

2019

2019

2019

Lasten

47.536

-1.671

45.865

Baten

-27.691

-2.627

-30.318

Saldo van lasten en baten

19.844

-4.298

15.546

Toevoegingen reserves

5.432

585

6.017

Onttrekkingen reserves

-6.684

0

-6.684

Totaal saldo incl. reserve mutaties

18.593

-3.713

14.880

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Het resultaat is € 3,6 miljoen voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door de actualisatie van het investeringsfonds (3,8 miljoen voordelig). Omdat de betreffende reservemutatie die onderdeel is van deze actualisatie in programma 7 is opgenomen, is deze wijziging per saldo neutraal maar veroorzaakt in dit programma een verschil.

De belangrijkste afwijkingen binnen dit programma zijn:

  • De noodzakelijke expertise van externe bureaus die nodig is voor het repareren (vóór 24 april 2020), van het gedeeltelijk vernietigde bestemmingsplan Omgeving Nauerna bedragen voor 2019 € 0,20 mln. De kosten voor 2020 zijn opgenomen in de begroting 2020-2023.
  • Dit jaar is er minder beroep gedaan op de subsidie voor funderingsonderzoek, waardoor er € 0,04 vrijvalt.
  • De gemeente Zaanstad verricht voor een aantal omliggende gemeenten diensten op het gebied van woonruimtezaken, de bijdrage hiervoor was nog niet begroot  (€ 0,06 mln binnen programma 4).
  • Er zijn extra lasten geraamd voor de uitkoop van een woning onder een hoogspanningsverbinding (€ 0,37 mln.) en voor de uitvoering van geluidsaneringsmaatregelen (€ 0,35 mln.). Beiden worden gedekt door een rijksregeling en zijn per saldo neutraal.

Daarnaast vinden er meer technische mutaties plaats die per saldo geen effect hebben binnen dit programma of die dit programma wel raken, maar over de gehele begroting geen effect hebben, daar het budgetoverhevelingen zijn of dat er reservemutaties tegenover staan. Een overzicht van alle (detail)mutaties is hieronder opgenomen.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.