Narap 2019

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Beleidsbijstellingen

Actualisatie stadhuis/parkeren

50

-106

-56

Actualisatie Investeringsfonds

100

0

100

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

38

0

38

Actualisatie beheer openbare ruimte

342

-200

142

Kostenverdeling

207

-180

27

Totaal Beleidsbijstellingen

736

-485

251

Bijstellingen budgetneutraal

Werkzaamheden grondstoffenplan

273

-273

0

Actualisatie baten en lasten vastgoed

639

-664

-25

Inventarisatie verkeersproblematiek tbv Omgevingsvisie

68

0

68

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

0

0

0

Herverdeling energiebudget

158

0

158

Totaal Bijstellingen budgetneutraal

1.137

-937

200

Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

1.874

-1.422

451

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.