Narap 2019

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

2019

2019

2019

Lasten

84.424

1.874

86.297

Baten

-64.315

-1.422

-65.737

Saldo van lasten en baten

20.109

451

20.560

Toevoegingen reserves

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-867

0

-867

Totaal saldo incl. reserve mutaties

19.242

451

19.693

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Het resultaat van programma 5 is per saldo € 0,13 mln. nadelig ten opzichte van de gewijzigde begroting.
De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • De verkoop van afgeschreven materieel levert een voordeel op van € -0,20 mln.
  • Het nieuwe maaicontract valt € 0,20 mln. hoger uit a.g.v. het hogere niveau van de inschrijfprijzen.
  • De kosten voor de veiligheidstesten bij de Berhardbrug, Bodecentrum en Bullekerk waren voor een belangrijk deel niet begroot € 0,13 mln.

De overige verschillen tussen de begrote en de werkelijke baten en lasten worden veroorzaakt door mutaties die per saldo geen effect hebben binnen dit programma of die dit programma wel raken, maar over de gehele begroting geen effect hebben, daar het budgetoverhevelingen zijn of omdat er reservemutaties tegenover staan.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.