Narap 2019

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds  meicirculaire 2019

110

0

110

Gemeentefonds septembercirculaire

20

0

20

Totaal Autonome ontwikkelingen

130

0

130

Beleidsbijstellingen

Hogere baten verstrekte vergunningen

-60

0

-60

Lagere baten dwangsommen

0

100

100

Verkiezingen 2019

194

0

194

Bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Kerngroep Integrale samenwerking

85

0

85

Minder opbrengsten Fietshandhaving

0

50

50

Lagere lasten verstrekking reisdocumenten

-250

0

-250

Kostenverdeling

203

-144

60

Bijstelling leges Omgevingsvergunningen

0

1.500

1.500

Totaal Beleidsbijstellingen

173

1.506

1.679

Bijstellingen budgetneutraal

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

-1

0

-1

Inzet capaciteit Top 075 aanpak jeugd

-80

0

-80

Funderingsherstel onder bestuursdwang

-200

200

0

Herstel codering Zoekrichting D Welvarende stad, 4. Ondernemersloket

30

0

30

Totaal Bijstellingen budgetneutraal

-251

200

-51

Herschikking

Meld Misdaad Anoniem

10

0

10

Facilitaire kosten VRZW

-150

0

-150

Totaal Herschikking

-140

0

-140

Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-88

1.706

1.618

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.