Narap 2019

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

2019

2019

2019

Lasten

32.549

-88

32.461

Baten

-9.737

1.706

-8.031

Saldo van lasten en baten

22.812

1.618

24.430

Toevoegingen reserves

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

Totaal saldo incl. reserve mutaties

22.812

1.618

24.430

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Het voordeel op Programma 6 wordt voornamelijk gerealiseerd door een verlaging van de lasten van de reisdocumenten (-€ 0,25 mln.). Bij de kaderbrief 2019-2022 zijn de baten op de reisdocumenten naar beneden bijgesteld maar de lasten zijn niet evenredig verlaagd.
Daarnaast vallen de lasten van de verkiezingen die in 2019 gehouden zijn, hoger uit dan vooraf geraamd (€ 0,18 mln.). In de begroting waren de lasten voor één verkiezing opgenomen, in de praktijk zijn er drie verkiezingen gehouden.
De facilitaire lasten voor de VRZW worden gecorrigeerd naar Programma 7. Dit resulteert in een voordeel op de lasten in Programma 6 (-€ 0,15 mln.).
De verwachte inkomsten worden met € 1,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt o.a. veroorzaakt door vertraging in de afwikkeling van vergunningsaanvragen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de in Zaanstad gehanteerde strengere norm voor de Energie Prestatie Coëfficient (EPC). Daarnaast blijkt dat het moment van vergunningaanvraag van projecten voor gebiedsontwikkeling vanuit MAAK.Zaanstad zich moeilijk laat voorspellen. Het streven blijft om een aantal grote bouwprojecten de routing in te krijgen.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.