Narap 2019

Bestuur en financiën

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Bestuur en financiën

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds  meicirculaire 2019

-46

-1.657

-1.703

Eindheffing werkgeversbijdrage ziektekosten

120

0

120

Treasury

980

-140

840

Gemeentefonds septembercirculaire

0

1.092

1.092

Eigen risico WW en ziektewet

146

0

146

Totaal Autonome ontwikkelingen

1.200

-704

495

Beleidsbijstellingen

Lagere baten toeristenbelasting

0

800

800

Actualisatie stadhuis/parkeren

0

56

56

Structurele opschoning budgetten najaarsrapportageproces 2019

54

-41

14

Eigen risico dragerschap WGA

50

0

50

Actualisatie Investeringsfonds

-2.067

5.574

3.507

Bijstellingen diverse bedrijfsvoeringsbudgetten

40

185

225

Vrijval overlopende posten 2018

-400

0

-400

Dotatie wachtgeldvoorziening

211

0

211

Dekking bedrijfsvoering

0

200

200

Inzet budget functieherwaarderingen

-477

0

-477

Inkooptaakstelling

115

0

115

Amendement verhoging fractiebudget

38

0

38

Kostenverdeling

-252

-462

-714

Vorming bestemmingsreserve wethouders

578

0

578

Totaal Beleidsbijstellingen

-2.109

6.312

4.203

Bijstellingen budgetneutraal

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

61

0

61

Vluchtelingenaanpak 2019

0

-235

-235

Heffing en subsidiering BIZ-bijdrage

0

-182

-182

Herwaardering functie directeur

-23

0

-23

CityDeal Inclusieve Stad

124

0

124

Herverdeling energiebudget

-158

0

-158

Totaal Bijstellingen budgetneutraal

5

-417

-412

Herschikking

Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen'

-75

0

-75

Facilitaire kosten VRZW

150

0

150

Totaal Herschikking

75

0

75

Totaal programma Bestuur en financiën

-830

5.190

4.360

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.