Narap 2019

Bestuur en financiën

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Bestuur en financiën

2019

2019

2019

Lasten

63.192

535

63.727

Baten

-328.295

-384

-328.679

Saldo van lasten en baten

-265.103

152

-264.951

Toevoegingen reserves

38.822

-1.365

37.457

Onttrekkingen reserves

-33.365

5.574

-27.791

Totaal saldo incl. reserve mutaties

-259.646

4.360

-255.286

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Er wordt een nadeel verwacht op treasury door lagere rentebaten als gevolg van vervroegde of niet begrote aflossingen en hogere rentelasten dan begroot als gevolg van aangetrokken leningen met langere looptijden (per saldo een nadeel van € 0,84 mln.)
De voorziening wachtgelden moet worden aangevuld als gevolg het aftreden van twee wethouders en de verwachte wijzigingen in het college, ingeschat wordt dat hiervoor € 0,23 mln. benodigd is.
Er zijn bij de jaarrekening 2018 gemeentebreed overlopende posten opgenomen waarvoor in 2019 geen facturen meer komen. Deze posten vallen vrij en leiden tot een voordeel van -€ 0,40 mln.
Onder de baten worden ook de inkomsten van het Gemeentefonds verantwoord. Vanuit de mei- en de septembercirculaire, waarover raadsinformatiebrieven zijn verzonden, ontvangt de gemeente binnen dit programma meer inkomsten (voordeel per saldo -€ 0,80 mln.).
De inkomsten uit toeristenbelasting blijven achter bij de raming (nadeel € 0,80 mln). De verwachting was dat de groei van de afgelopen jaren zich in 2019 verder zou voorzetten met circa 90.000 overnachtingen. Daarbij zijn we uit gegaan van de opening van een aantal nieuwe verblijfslocaties in 2019. Dat openen van nieuwe verblijfslocaties is deels vertraagd, waardoor de groei en de daarbij horende inkomsten dit jaar achter bleven bij de verwachting.
Daarnaast lopen over dit programma de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. De verklaring betreft bijna uitsluitend projecten van het investeringsfonds. Per saldo wordt € 3,5 mln. minder dekking aan het fonds onttrokken.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.