Narap 2019

Onderwijs, jeugd en zorg

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds  meicirculaire 2019

345

0

345

Gemeentefonds septembercirculaire

339

0

339

Totaal Autonome ontwikkelingen

684

0

684

Beleidsbijstellingen

Hogere baten verstrekte vergunningen

0

-30

-30

Leerlingenvervoer

280

0

280

Faillissementuitkering St. Welsaen

0

-680

-680

Slim investeren maatschappelijk domein

-500

0

-500

Reguliere peuterplaatsen kinderopvang

-350

0

-350

Taakstelling zorgkosten

350

0

350

Maatschappelijke opvang

75

0

75

Actualisatie budget lokaal onderwijsbeleid

-750

670

-80

GGD nieuwe cao voor gemeenteambtenaren

72

0

72

Kostenverdeling

-185

28

-158

Totaal Beleidsbijstellingen

-1.008

-12

-1.020

Bijstellingen budgetneutraal

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

-30

0

-30

Transformatieopgave specialistische jeugdzorg

-30

0

-30

Verwerking zoekrichting externe vergaderlocaties

-11

0

-11

Herinrichting afdeling Voorzieningen

-115

0

-115

Begeleiding naar werk van jongeren in Poelenburg

-20

0

-20

Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten

0

-82

-82

Gezamenlijke intake met de sociale wijkteams

-10

0

-10

Personele ontwikkelingen Maatschappelijk Domein

253

200

453

Project Geweld hoort nergens thuis

-75

0

-75

Wmo tweedelijns zorg

50

-50

0

Totaal Bijstellingen budgetneutraal

12

68

80

Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg

-312

56

-256

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.