Narap 2019

Onderwijs, jeugd en zorg

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Onderwijs, jeugd en zorg

2019

2019

2019

Lasten

131.286

-912

130.374

Baten

-10.570

56

-10.514

Saldo van lasten en baten

120.716

-856

119.860

Toevoegingen reserves

0

600

600

Onttrekkingen reserves

-1.138

0

-1.138

Totaal saldo incl. reserve mutaties

119.578

-256

119.322

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Vanuit de mei- en septembercirculaire worden extra middelen ontvangen voor jeugd en zorg, Deze worden aan het programma toegewezen (€ 0,8 mln.). Deze extra middelen, samen met de inzet op allerlei maatregelen om de kosten binnen de zorg en jeugd terug te dringen en andere incidentele voordelen leiden er toe dat de taakstelling voor 2019 wordt ingevuld.
Door een hogere vraag naar leerlingenvervoer en een stijging van het BTW-percentage van 6% naar 9% wordt dit budget naar boven bijgesteld (€ 0,3 mln.). Bij de afwikkeling van het faillissement van Welsaen was rekening met een ontvangst van € 0,2 mln. maar dit is € 0,9 mln. geworden, waardoor een voordeel ontstaat van € 0,7 mln. Voor Vroeg- en voorschoolse educatie en peuterspeelzalen zijn de jaren 2015 tm 2017 afgerekend. Het is gebleken dat de aanvragers minder plaatsingen hadden dan werd gedacht, waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 0,4 mln.
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.